Publicaties

Werken met ontwikkelingsleeftijdenWerken met ontwikkelingsleeftijden - Bianca Vugts de Groot

In Werken met ontwikkelingsleeftijden worden de ontwikkelingsleeftijden van mensen met een verstandelijke beperking op een praktische en begrijpelijke wijze toegelicht. Aan de hand van vele concrete praktijkvoorbeelden zal duidelijk worden hoe die kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen kan worden gebruikt om te komen tot een verantwoorde begeleidingsstijl, die aansluit bij de basisbehoeften van de cliënt met een verstandelijke beperking.

De kwaliteit van het leven van de cliënt vergroten In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het gebruikelijk dat de mate van verstandelijke beperking van een individu wordt uitgedrukt in ontwikkelingsleeftijden. Dit zogenaamde ‘niveaudenken’ is een waardevol middel dat de professional kan inzetten om zich beter in te leven in zijn cliënt. Wanneer men rekening houdt met een aantal spelregels, kan deze manier van kijken gebruikt worden om beter af te stemmen op het individu en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van leven van de cliënt te vergroten.

Aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt In het eerste deel van Werken met ontwikkelingsleeftijden wordt de ontwikkelingsbenadering toegelicht. In dit kader komen de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Vervolgens gaat Werken met ontwikkelingsleeftijden in op de daadwerkelijke toepassing van het niveaudenken in de gehandicaptenzorg. Per hoofdstuk wordt telkens één fase van de normale ontwikkeling apart besproken. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt de betreffende fase van de ontwikkeling beknopt in beeld gebracht. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk en worden handvatten gegeven om op respectvolle wijze aan te sluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt met een verstandelijke beperking.

De domeinen van Kwaliteit van Leven Om een handreiking te bieden die werkbaar en doelmatig is, worden in dit boek de domeinen van Kwaliteit van Leven van prof. dr. Robert Schalock gebruikt. Er wordt per hoofdstuk eerst uitgelegd hoe de normale ontwikkeling verloopt. Daarna wordt per domein van Kwaliteit van Leven (bijvoorbeeld emotioneel functioneren) beschreven welke handvatten deze kennis oplevert voor de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking die op een overeenkomstig niveau functioneren.

Voor wie? Werken met ontwikkelingsleeftijden is met name geschikt voor groeps- en activiteitenbegeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor andere professionals of ouders en verwanten zal de inhoud van dit boek herkenbaar en toepasbaar zijn.

ISBN 9789024418411 | Nederlandstalig | 100 p. | 21.0 x 13.6 x 1.0 cm | Uitgeverij Boom/Nelissen

Voor bestellen of recensies via uitgeverij Boom Nelissen, klik hier.

Werken met ontwikkelingsleeftijdenWerken met ervaringsordening - Bianca Vugts de Groot

Dit boek is een handleiding voor het gebruik van de theorie van ervaringsordening, gericht op de zorg voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Aan de hand van de theorie en diverse praktijkvoorbeelden biedt het boek inzicht in hun beleving en gedrag. De lezer krijgt concrete handvatten om zijn zorgaanbod af te stemmen op zijn cliënten. De theorie van ervaringsordening maakt duidelijk hoe mensen de wereld om zich heen beleven en tegemoet treden. Om te kunnen functioneren, moeten we de informatie die op ons afkomt ordenen. Als we begrijpen hoe dat werkt, begrijpen we ook beter hoe gedrag van mensen tot stand komt. Werken met ervaringsordening zet aan om mensen te begrijpen in hun medemenselijkheid in plaats van te focussen op verschillen.

 

ISBN 9789024402724 | Nederlandstalig | 120 p. | 23.5 x 15.0 x 0.7 cm | Uitgeverij Boom/Nelissen

Voor bestellen of recensies via uitgeverij Boom Nelissen, klik hier.

Meer mensMeer mens - Jacobien Erbrink

Kwaliteit van leven is een belangrijk doel in de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking of met dementie. Stichting Prisma wil met haar methode Meer Mens handvatten bieden om dat doel te bereiken. In deze methode staat de ziel van onze zorg - het zorgcontact - centraal. In een goed zorgcontract kan de cliënt als mens tot zijn recht komen en in die zin meer mens worden. Dit boek bestaat net als de methode uit verschillende onderdelen: een helder theoretische gedeelte, een gedeelte met ontroerende verhalen uit de praktijk en een compacte toelichting op de methodiek.

ISBN : 9789086801138

Handboek verstandelijke beperkingHandboek verstandelijke beperking

20 succesvolle methoden. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een methodische werkwijze van groot belang. Handboek verstandelijke beperking is de eerste uitgave die verschillende methoden systematisch aanbiedt, compleet met beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek. Hiermee dragen de auteurs bij aan kwaliteitsverbetering in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Een vernieuwend en praktisch handboek voor professionals, mbo- en hbo-studenten.

ISBN 9789089531483 | 424 p. | 24.0 x 16.0 x 2.6 cm | 2014 | Boom Cure & Care

Voor bestellen of recensies via uitgeverij Boom Nelissen, klik hier.

Werken met jezelf - Bianca VugtsWerken met jezelf - Bianca Vugts

In dit boek draait het om het belangrijkste instrument dat je ter beschikking hebt als zorgprofessional: jezelf. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je jezelf actief en bewust hanteren als je waardevolste instrument? Daar geeft dit boek inzicht in. Werken met mensen betekent je voortdurend afstemmen op de persoon die aan jouw zorg is toevertrouwd. Actief proberen erachter te komen wat iemand beweegt en wat zijn behoeften zijn, om daarbij aan te sluiten. 

 

Focus op de cliënt

Als zorgprofessional heb je daarvoor verschillende instrumenten tot je beschikking; methoden en theorieën die allemaal over je cliënten gaan. Op hen ligt in je dagelijks werk de focus. Terecht ook, want dat is waar je voor betaald wordt en bovenal aan wie je dienstbaar wilt zijn.

Als professional ben je zelf het belangrijkste instrument

Maar door die intense focus op de cliënt is je aandacht veelal weg van jezelf. Dat is gek als je bedenkt dat jij als professional zelf je belangrijkste instrument bent. Kwaliteit van zorg heeft alles te maken met de kwaliteit van het contact – en dat kun je beïnvloeden door jezelf in te brengen. Dat heeft niet alleen te maken met wat je allemaal doet, maar zeker ook met je manier van zijn.

ISBN 9789024404407 | Nederlandstalig | 104 p. | 2017 | Uitgeverij Boom/Nelissen

Voor bestellen of recensies via uitgeverij Boom Nelissen, klik hier.

Meer mensHandboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking

In de ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking speelt emotionele ontwikkeling tegenwoordig een centrale rol. Dat is een goede zaak, maar vraagt ook om kennis van dit onderwerp in het werkveld. Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over emotionele ontwikkeling? Hoe breng je de emotionele ontwikkeling betrouwbaar in kaart? En hoe sluit de begeleiding het best aan bij het ontwikkelingsniveau van een cliënt? Tegelijkertijd is aandacht voor emotionele ontwikkeling geen tovermiddel: andere ontwikkelingsgebieden, zoals de verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling, zijn ook van belang bij de aanpak van gedragsproblematiek. We moeten ons dus bewust zijn van de mogelijkheden, maar zeker ook van de beperkingen. Dit handboek biedt een actueel overzicht van de belangrijkste verworvenheden en discussies op het gebied van emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking, zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de alledaagse praktijk. Verschillende aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling (zoals cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, gehechtheid en autisme) die in verband staan met de emotionele ontwikkeling worden besproken. Deze brede kijk op de persoonlijkheidsontwikkeling leidt tot een beter begrip van het ontstaan van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee draagt dit handboek bij aan het leggen van een stevige basis voor een vruchtbare en evenwichtige omgang met emotionele ontwikkeling in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Voor wie? Het handboek sluit aan op het Handboek verstandelijke beperking (2014) en is onmisbaar voor gedragsdeskundigen, studenten wo en hbo, wetenschappelijk onderzoekers en teamleiders. Het boek kan tevens als naslagwerk dienen voor managers en bestuurders, beleidsmakers en verwijzers.

ISBN 9789058755070 | 360 p. | 24.0 x 16.0 x 2.3 cm | 2016 | Uitgeverij Boom/Nelissen

Voor bestellen of recensies via uitgeverij Boom Nelissen, klik hier.

Meer mensOp je blauwe ogen - Verbinden en vertrouwen in de zorg

Het is onmogelijk om het er niet over te hebben: verbinden en vertrouwen in de zorg. We vertrouwen soms blindelings, volstrekt naïef of vanuit noodzaak omdat we ons afhankelijk voelen. Of geloven we gewoon echt dat de ander doet wat beloofd wordt? Verbinden en vertrouwen zijn sleutelwoorden in de zorg. Als ergens, dan daar en juist nu! De tijd waarin een pandemie ons treft.

In deze bundel vind je alledaagse ervaringen, gedachten en ideeën over verbinden en vertrouwen in de zorg. Daarbij speelt de manier van kijken, de bril die wordt opgezet wanneer je de ander ziet. Dan maakt het uit of je medewerker bent of je bent degene die zorg of ondersteuning krijgt. Beiden krijgen hier een plaats: medewerkers met verschillende achtergrond en opleiding beschrijven hun persoonlijke ervaringen, hun kwetsbaarheid en hun positieve momenten. Dat geldt ook voor een aantal ‘ervaringsdeskundigen’, hun belang wordt steeds groter in de zorg. Cliënten, de zorgvragers, vertellen elk, zelfs met hun eigen moeder samen, persoonlijke verhalen en de wijze waarop verbinden en vertrouwen bepalend zijn geweest voor het slagen van hulp en zorg.

Het thema is zorgbreed, of je nu in de jeugdzorg werkt, als verpleegkundige in de ouderenzorg, behandelaar in de GGZ, of in de zorg aan mensen met een beperking. Deze bundel wil vanuit de praktijkervaring een hart onder de riem zijn en een handvat: het staat bol van tips en aanbevelingen! Dat helpt voor de alledaagse zorg, bij intervisie of supervisie en is een onmisbare bron voor opleiding en training!

ISBN 9789088509605 | 152 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2020

Voor bestellen of recensies, klik hier.